Zákon o poskytování informací 106/1999 Sb.

Organizace poskytuje informace ve smyslu § 5 Zák.106/1999 Sb. Informace jsou buďto zveřejněny na webu organizace na www.socialni-sluzby-města-opocna.cz , nebo je možné o ně požádat u ředitele organizace písemnou formou.

 

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá informaci dle § 3 tohoto Zákona. 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

O podaných žádostech a jejich vyřízení je vedena evidence.
Organizace poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním dle § 4 tohoto zákona.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledávána a získávána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné  knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
Pokud žádost o informace obsahuje již zveřejněnou informaci, organizace může do 7 dnů od přijetí žádosti, místo poskytnutí informace sdělit žadateli odkaz umožňující vyhledání a získání informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, organizace ji poskytne.

Podle § 8 odst.1 zákona organizace poskytne základní údaje o osobě, které organizace poskytla veřejné prostředky. Ustanovení se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdrav.péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.
Základní osobní údaje podle odst.1 zákona se poskytnou v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, místo trvalého pobytu, výše, účel a podmínky skytnutých veřejných prostředků.

 

Veřejnosti se neposkytují na základě Zákona o ochraně osobních údajů (Zák.101/2000) individuální personální data zaměstnanců (vč. platů), údajů klientů domova Jitřenka (vč. individuálního zdr.  stavu klientů) a neposkytují se dále individuální data zákonných a jiných zástupců klientů domova.

Organizace vydává  následujícího roku výroční zprávu o poskytnutých informacích a zprávu zveřejňuje na webových stránkách organizace.

 

 

V roce 2018 nebyly podány informace dle Zák.106/1999 Sb.