Účetní uzávěrku organizace za rok 2013 si stáhnete na webu Obch.rejstříku zde:

 

or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=137872


Sociální služby Města Opočna


Tyršova 683, 51773 Opočno


 


VÝROČNÍ ZPRÁVA


O ČINNOSTI A


ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013


 


 

červen 2014

zpracovala: Mgr. Kamila Vilímková
Příspěvková organizace Sociální služby Města Opočna má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet Města Opočna. Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je majetkem Města Opočna.

Od  1.1. 2008 organizace poskytuje dva druhy sociálních služeb:

·   Domov pro seniory  Jitřenka: identifikátor registrované služby 3619533

·   Pečovatelská služba : identifikátor registrované služby 5136427. Činnost pečovatelské služby byla k 30.6.2014 ukončena.


Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

   


DOMOV PRO SENIORY JITŘENKA
  


 

Druh služby


 

 

Domov pro seniory


 

 

Forma služby


 

 

Pobytová


 

 

Kapacita služby


 

 

35 lůžek


 

 

Název a adresa zařízení, kde je služba poskytována


 

 

 : Domov pro seniory Jitřenka, Tyršova 683, 51773 Opočno


 

 

Kontaktní údaje


 

 

Sociální služby Města Opočna, Tyršova 683, 51773 Opočno


 

Tel.: 494 667 055


 

Mail: sos@opocno.cz


 

Web: www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz


 

Ředitelka org.: 494 667 055,             reditelka.sos@opocno.cz


 

Sociální pracovnice: 494 667 091, socialni.sos@opocno.cz


 

 

Webové stránky


 

 

www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz


 

 

Domov pro seniory Jitřenka je pobytové zařízení, které poskytuje klientům sociální i zdravotní služby nepřetržitě, tj. 24 denně. Domov Jitřenka je součástí organizace Sociální služby Města Opočna - příspěvkové organizace Města Opočna.

Posláním domova Jitřenka je poskytnout klientům zde ubytovaným takovou dopomoc, která jim umožňuje zachovat si co nejpřirozenější  způsob života, usiluje o
zachování vazeb mezi nimi a jejich rodinami a přáteli a přitom respektuje jejich lidskou důstojnost a samostatnost.

 

Zaměstnanci  domova  proto usilují o vytvoření domácího prostředí se zázemím kvalitní a profesionální sociální služby, kde by mohli klienti  jednat na základě vlastního rozhodnutí, uplatňovat vlastní vůli a kde by mohli zachovat a rozvíjet vazby s jejich rodinami a přáteli.


Služba je poskytována na základě následujících principů:

·         
snažíme se služby
přizpůsobit potřebám našich klientů (individuální přístup)

·         
snažíme se klienty vést
k vlastnímu plánování svého života

·         
podporujeme zachování
dosavadních rodinných a společenských vztahů (kontinuální návštěvy, nabídka
účasti rodinných příslušníků a přátel klientů na společných akcích domova)

·         
nabízíme zapojení blízkých
osob do procesu poskytovaných služeb

·         
naše služby jsou poskytovány
odborníky, ale zároveň požadujeme po pracovnících vysokou míru empatie

·         


Našimi silnými stránkami je skutečnost, že jsme schopni nabídnout:

-domov pro seniory rodinného typu (kapacita 35 lůžek)

-moderní objekt, plně bezbariérový v čistém prostředí

-možnost ubytování na jednolůžkových, maximálně
dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a balkonem

-klidné prostředí mimo hlavní silnici ve  vilkové
čtvrti, příroda v okolí s výhledem na Orlické hory

-dostupnost veřejných služeb ve vzdálenosti do 2 km od
domova

-pravidelná lékařská péče smluvního lékaře

-zprostředkování veřejných služeb pro klienty, kteří
mají problémy s pohyblivostí prostřednictvím pojízdné prodejny
s potravinami, oblečením, docházka pedikérky a kadeřnice

          
Co nemůžeme nabídnout:

-jídla z vlastní kuchyně a speciální stravu - např. košer, vegetariánskou apod. (jsme závislí na dodavateli stravy mimo objekt domova)

- rehabilitační péči registrovaného fyzioterapeuta

- kantýnu v objektu domova

- službu osobního asistenta (tj. zaměstnance, který by o jediného klienta pečoval celý den  -  v  domově vždy 1 zaměstnanec pečuje o několik klientů).


Cílem poskytovaných služeb je:

·     poskytovat základní činnosti při péči o osobu klienta dle rozsahu Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., a dalších činnosti, podporující udržení stávajících fyzických, psychických a sociálních schopností klientů. To vše  při respektování autonomie a důstojnosti klientů a při respektování individuality klienta

·     podporovat v maximální možné míře přirozený způsob života s dostatečnou mírou soukromí (jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím)

·     umožnit zachování rodinných a přátelských vztahů a dalších sociálních vazeb ze života klienta před nástupem do domova

·     zprostředkovat dostupnost veřejných služeb - kadeřnictví, holič, pedikúra, fotograf, pojízdné prodejny...KOMU  SLUŽBU POSKYTUJEME

Službu poskytujeme seniorům a  osobám od 55 let věku z Opočna a spádových obcí, popř.osobám, které mají k Opočnu nějaké vazby (např. z tohoto regionu pocházejí, mají zde příbuzné nebo jsou s tímto regionem jinak spjati) a kteří nemohou ze zdravotních či jiných závažných důvodů zůstat v domácím prostředí ani za pomoci rodiny či terénních služeb.


Služby nemůžeme poskytovat:

a)     osobám, které nespadají do výše uvedeného okruhu osob, kterým služby poskytujeme

b)    zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (§ 36 prováděcí vyhlášky 505/2006  k ZSS 108/2006 Sb.),

c)   osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo by chování osoby z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (§ 36 prováděcí vyhlášky 505/2006  k ZSS 108/2006 Sb.),

d) osoba náleží  do cílové skupiny, spadající pod domovy se zvláštním režimem (např. osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a vyžadují speciální péči uzpůsobenou jejich specifickým potřebám, zejména osoby vyžadující pobyt na uzavřeném oddělení

e) mezi osobou  a poskytovatelem služby je jazyková bariéra (tj. zájemce o službu hovoří výhradně cizím jazykem než česky a slovensky).


JAKÉ ČINNOSTI POSKYTUJEME

Ubytování  - v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích, s vlastním soc. zázemím (WC, umyvadlo   a sprchový kout), pokoje mají až na jednu výjimku balkony. Součástí ubytovacích služeb je úklid bytů klientů i společných prostor, praní a žehlení osobního prádla klientů.

·         
Stravovací služby - stravování zajišťujeme skrze dodavatele stravy (školní jídelna v Dobrušce, f. Sodexo) v rozsahu celodenní stravy (snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny). Klientům nabízíme stravování odlišené dle dietního režimu, včetně  diabetické a šetřící diety, zároveň zajišťujeme dle potřeby mletou stravu. Nemůžeme zajistit speciální stravu jako např.vegetariánskou, košer stravu.

·         
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (odvíjí se dle potřeb a schopností klienta, event. dle přiznané výše příspěvku na péči):

-pomoc při oblékání  svlékání vč. speciálních pomůcek

-pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík

-pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohování

-pomoc a podpora při podávání jídla a pití

-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

·         
Pomoc při osobní hygieně (odvíjí se dle potřeb a schopností klienta, event. dle přiznané výše příspěvku na péči):

-pomoc při úkonech osobní hygieny

-pomoc při základní péči o vlasy  a nehty

-pomoc při použití WC

Služby kadeřnice (holičství) a pedikérky jsou zprostředkovány externími pracovníky, docházejícími za klienty do domova, nebo klienti mohou využít kadeřnictví v objektu domova.

·         
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odvíjí se dle potřeb a schopností klienta, event. dle přiznané výše příspěvku na péči):

-účast na kulturních, společenských a sportovních akcích v objektu domova i mimo něj

-podpora klientů ve využívání místních sociálních služeb (obchody, knihovna, kadeřník, divadlo aj.)

-podpora rodinných kontaktů a vazeb, např. pozvánkami rodinných příslušníků na společné akce

·         
Sociálně terapeutické činnosti, tj. činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění
klientů (např. umožnění samostatných nákupů v pojízdné prodejně, vycházky v okolí domova aj.)

·         
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí -
zajišťuje sociální pracovnice zařízení, a to zejména ve věci prosazení práv a zájmů uživatele, jednání s úřady, soudy (doprovod na jednání), vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední korespondence, zprostředkování kontaktu mezi klientem a jeho zákonným zástupcem, sociální poradenství klientovi, ale i jeho zákonnému zástupci, správa depozit klienta ve spolupráci s pokladní organizace.

·         
Poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče - jedná se o zvláštní formu ambulantní péče, kterou poskytují odborně způsobilé zdravotní sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře. Péče lékařů specialistů (neurolog, oční, ORL, zubní atd.)  je zajišťována v odborných ambulancích mimo objekt domova na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Mezi základní poskytované ošetřovatelské úkony patří zejména: podávání léků dle předpisu lékaře, aplikace injekcí, prevence a péče o proleženiny, převazy ran, péče o kůži, poskytnutí první pomoci a zajištění následné lékařské pomoci, vedení ošetřovatelské dokumentace.

Domov zprostředkovává pro klienty, kteří nejsou schopni převozu k ambulantnímu ošetření mimo objekt domova,  prostřednictvím vedoucí zdravotního úseku návštěvu chirurga, psychiatra, diabetologa.

Organizace neposkytuje odbornou léčebnou rehabilitaci, pouze kondiční rehabilitaci.

·         
Vzdělávací, aktivizační činnosti a relaxační činnosti:

-kondiční cvičení - nahrazuje rehabilitaci a probíhá jako skupinové a individuální

-individuální ergoterapie - např.jako nácvik běžných denních sebeobslužných činností  (jídla, oblékání, použití WC apod.)

-udržení a rozvoj mobility klientů - zejména v době po odpoledním klidu (nácvik chůze v chodítku, za dopomoci personálu v domově i okolí venku, nácvik jízdy na vozíku, nácvik jízdy výtahem aj.)

-předčítání, čtení denního tisku

-vycházky v okolí domova

-odpolední posezení na chodbách, posezení pod slunečníky u domova se zmrzlinou, posezení v pergole

-rozhovory

-canisterapie a felinoterapie

-besídky - Mikulášské, vánoční, velikonoční aj. (dochází i děti z MŠ )

-promítání filmů - nepravidelně, dle zájmu obyvatel

-bohoslužby

-muzikoterapie - klub "dechovky" - v odpoledních hodinách po odpoledním klidu

-knihovna

-divadelní, hudební představení

-trénink kognitivních funkcí (trénink paměti, myšlení aj.).

-sportovní soutěže

-smyslová stimulace

Další  (tzv. fakultativní činnosti) neposkytujeme.

 

  

TROCHA STATISTIKY Z DOMOVA JITŘENKA

 

Počet a druh pokojů:

jednolůžkové 15

dvojlůžkové  10

Celkem
35 lůžek

 

Průměrná
obložnost
za rok 2013 byla 99%

Během roku 2013 zemřelo  10 uživatelů. Nově přijatí klienti byli přijímání zejména z LDN Opočno, jednalo se zejména a o občany Opočna a Dobrušky. Při přijímání nových klientů jsme využívali systém pečovatelské služby organizace, kdy jsme z domácností  přebírali do péče domova klienty, u nichž byla již pečovatelská služba nedostačující.  Snažili jsme se  řešit také situace rodin, které již samy nemohly doma péči zvládnout.


Průměrný
v
ěk a věková struktura:

Průměrný věk k tomuto datu byl   84,1 roků.

Věková struktura k 31.12.2013:

66-75 let: 6 klientů

76-85 let: 10 klientů

86-95 let: 19 klientů


Počet klientů  a průměrný věk k datu 31. 12. 2013:

Počet mužů          7                  

Počet žen              28        

             

Příspěvek na péči (PnP):

Výše přiznaného příspěvku na péči je  ukazatelem, v jaké míře člověk potřebuje pomoc domova pro seniory.

Úhrady z přijatých příspěvků na péči jsou významným zdrojem příjmů.

V roce 2013 činil příjem z příspěvků na péči  2.903.200 ,-Kč.

K 31.12.2013 činila struktura PNP:

-bez přiznaného PNP: 1 klient

-PNP 1.stupně:  5 klientů

-PNP 2.stupně: 6 klientů

-PNP 3.stupně: 16 klientů

-PNP 4.stupně: 7 klientů

 

Příjem
z úhrad za pobyt a stravu

Klient měsíčně platí úhradu za pobyt (hotelové služby) a stravu.

Úhrada za stravu je v plné výši použita na úhradu dodávané stravy (to znamená že domovu nezůstává z přijaté úhrady zisk, ale plnou úhradu vydává na úhradu faktury dodavateli stravy, f.Sodexo). Klientům se  poskytuje celodenní strava, tj. tři hlavní jídla a jedno jídlo vedlejší. Klientům s diabetem je také poskytována 2. večeře.

Dodavatel stravy, f.Sodexo z Dobrušky, zajišťuje  racionální stravu, diabetickou, šetřící. Strava se individuálně upravuje dle potřeb klienta (mletí, mixování). Nákupy dalších potravin si klienti zajišťují na vlastní náklady v pojízdné prodejně sami nebo prostřednictvím pověřených pracovnic. Strava je podávána  buď v jídelně, nebo  klientům s omezenou  hybností  na pokojích v předem určené době. Celkově bylo odebráno od dodavatele stravy jídlo v hodnotě 1.605.500,-Kč

 

Úhrada za hotelové služby zahrnuje veškeré služby spojené s pobytem v domově, tj. platba za bytovou jednotku, energie, úklid, praní prádla. Tržby za poskytnutí ubytovacích služeb činily v roce 2013 celkem 2.120.714,-Kč.


Příjem za poskytovanou zdravotnickou péči

Organizace má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  Úhrada za poskytnutou zdravotní péči činila od zdravotních pojišťoven v roce  2013 sumu   651.105,50 Kč. Fakticky však tyto částka zdaleka nepokrývá  ani mzdové náklady vynaložené na zajištění poskytované péče.

 

 

Nedoplatky úhrad, spoluúčast rodinných příslušníků

V průběhu roku 2013 bylo v domově   14 uživatelů, kterým nepostačovaly jejich vlastní příjmy na úhradu za pobyt a stravu. Těmto uživatelům byla v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovena snížená úhrada.  

 

 

 Žadatelé

K 31. 12. 2013 jsme evidovali celkem   87 žádostí. Do tohoto počtu jsou započítání žadatele s tzv. neaktivní žádostí, tj. žádostí, kdy  žadatel nechce aktuálně
nastoupit.

 

  

POPIS ČINNOSTI  JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ

 

Úsek přímé péče

Filozofií organizace je zajistit klientům kvalitní a rychle dosažitelnou péči, což je možné pouze díky dostatečnému množství kvalifikovaného personálu.
V posledních letech stoupá počet klientů ležících a těch, kteří potřebují dopomoc např. s krmením, hygienickou péčí apod. což zvyšuje nároky na počet personálu zejm. v určitých hodinách dne, kdy je např. vydávána strava nebo prováděna hygiena klientů. Rovněž stoupá počet klientů, kteří vyžadují vzhledem ke  zdravotnímu stavu doprovod personálu na různá vyšetření u lékařů,  čímž se opět zvyšuje potřeba  vyššího počtu personálu.

Vzhledem k tomu, že vyšší stupeň příspěvku na péči znamená často i potřebu vyššího rozsahu odborné zdravotní i ošetřovatelské péče, zaměstnává organizace v celodenním provozu zdravotní sestry v úvazku 6,25 (z toho 1 zdravotní sestra  bez registrace je určena primárně jako pracovnice pro kondiční rehabilitaci,
pracovnice v úvazku 0,25 je určena pro zpracovávání administrativy spojené s vykazováním na pojišťovnu a další specifickou  administrativu spojenou se zdravotnickým provozem, v případě nepřítomnosti vedoucí zdr.úseku ji zastupuje). 4 pracovnice v sociálních sužbách jsou určeny na  směny a 2 pracovnice posilují pouze na ranní směny v pracovní dny. O víkendech a svátcích je na směnu vždy jen jedna zdravotní sestra a jedna pracovnice  v sociálních službách, služby jsou posíleny alespoň na dopolední výpomoc  brigádníky. Vedoucí zdravotního úseku zajišťuje nezbytné provozní záležitosti zdravotního úseku, odborný dohled nad všemi pracovníky v přímé péči, komunikaci s lékaři. Velkou část její práce zaujímá zjišťování potřeb klientů a koordinace objednávání klientů k ošetřujícímu lékaři i lékařům specialistům a  zajištění doprovodů k těmto lékařům při  běžném provozu, objednávání a dohled nad léčivy pro klienty, kompenzačních a hygienických pomůcek a zdravotnického materiálu, objednávání stravy (včetně dietní) a komunikace s dodavatelem stravy, rozpis vzdělávacích akcí pro personál v přímé péči atd. 

Organizace nezajišťovala v roce 2013 odbornou rehabilitační péči, ale pouze kondiční rehabilitaci prostřednictvím neregistrované zdravotní sestry.

 

 

Sociální úsek

Organizace v roce 2013 zaměstnávala 1 sociální pracovnici. Vzhledem k tomu, že organizace zajišťovala na území Opočna i pečovatelskou službu, část úvazku sociální pracovnice v rozsahu 0,25 patřila i zajištění a vedení  pečovatelské služby, zbytek úvazku 0,85 spadal pod domov pro seniory. Významnou částí pracovní náplně sociálního úseku bylo zejména provádění sociálního šetření u nových žadatelů o umístění a sociální šetření před nástupem do domova, dále sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.  Zajištění sportovních a kulturních aktivit zajišťovala na sociálním úseku 1 pracovnice v přímé péči, která v organizační struktuře podléhala přímo sociální pracovnici. Další pracovnice ve zkráceném úvazku, dotovaná mzdově v roce 2013 úřadem práce, zajišťovala tyto činnosti v odpoledních hodinách, k 31.12.2013 však ukončila v domově pro seniory činnost.

 

 

Administrativní úsek

Administrativní zázemí zajišťovaly v roce  2013 celkem  2 pracovnice:  ředitelka a administrativní pracovnice, která v částečném úvazku vykonávala zároveň činnosti provozní vedoucí. Celkem úvazek těchto pracovnic na administrativní pozici činil 1,75  pro službu  domov pro seniory a pečovatelskou službu dohromady (samostatně pak pro domov pro seniory rozděleny tyto úvazky na 0,75 u ředitelky a 0,5 úvazku u administrativní pracovnice, u pečovatelské služby pak činil úvazek ředitele 0,25 a administrativní pracovnice úvazek 0,25).

 

Provozně-technický úsek

Provozně-technický úsek zajišťuje kromě základní údržby objektu a zařízení úklid a praní prádla.  Většinu drobných závad a základní údržbu zajišťuje údržbář na dohodu o pracovní činnosti, dochází do zaměstnání pouze dle aktuální potřeby práce, náročnější a odborné závady řešily odborné firmy.

Úklid standardně zajišťují v pracovní dny 2 pracovnice na úklid, praní prádla pradlena. Mimo pracovní dny a o svátcích zajišťuje nezbytný úklid personál v přímé péči, v případě delších svátků, nastupují pracovnice úklidu na zkrácenou směnu.

 

Příspěvek FKSP zaměstnancům na pracovní smlouvu  na jeden oběd činil 23,-Kč. Zaměstnancům, kteří neodpracovali na směně alespoň 4 hodiny  a zaměstnancům zaměstnaným na dohodu o provedení práce a o pracovní činnosti příspěvek na obědy zaměstnavatel neposkytuje. Dále organizace přispěla z FKSP
zaměstnancům na hromadnou sportovní akci (bowling).

 

 

 

 

Autoprovoz

Organizace provozovala v roce 2013  dva služební automobily:

Automobil Renault Cangoo s úpravou pro přepravu vozíčkářů, který byl využíván především pro potřeby domova pro seniory  a automobil  Škoda Roomster,
využívaný pečovatelskou službou zejména k rozvozu obědů.

 

Hospodářská (vedlejší) činnost

 Příjem z vedlejší hospodářské činnosti pocházel z pronájmu prostor v domově pro seniory. V budově má provozovnu kadeřnictví a dále využívá občas prostor kavárny  k výuce autoškola a místnost rehabilitace v nepravidelných intervalech soukromá osoba k poskytování masážních a rekondičních služeb veřejnosti.

Celkem činil příjem z vedlejší hospodářské činnosti po odečtení zaplacených záloh na energie  48.128,-Kč/rok.

 

  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA


 


 

Druh služby


 

 

Pečovatelská služba


 

 

Forma služby


 

 

Ambulantní, terénní


 

 

Kapacita služby


 

 

1 ambulantní, 55 terénní


 

 

Název a adresa zařízení, kde je služba poskytována


 

 

Sociální služby Města Opočna, Tyršova 683, 51773 Opočno


 

 

Kontaktní údaje


 

 

Sociální služby Města Opočna, Tyršova 683, 51773 Opočno


 

Tel.: 494 667 055


 

Mail: sos@opocno.cz


 

Web: www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz


 

Ředitelka org.: 494 667 055,             reditelka.sos@opocno.cz


 

Sociální pracovnice: 494 667 091, socialni.sos@opocno.cz


 

 

Webové stránky


 

 

www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz


 

 


 

TROCHA STATISTIKY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

Služba byla poskytována  v roce 2013 na území Opočna, Čánky,  Přepych.

 

Počet klientů  a  věk k datu 31. 12. 2013

Počet mužů        4

Počet žen            39

Ve věku do 64 let...................................2 klienti

Ve věku od 65-80 let..............................15 klientů

Ve věku nad 80 let..................................26 klientů

Celkový počet dovezených obědů............................................................5890 obědů

Počet najetých kilometrů...........................................................................7904 km


Počet dní poskytování služby

Služba byla poskytována v pracovní dny celého roku 2013, tj.252 dní, tj.2016 hodin poskytování služby.

 

 

Příjem z úhrad:

Tržby za dovoz  a donášku jídla (bez ceny jídla) .................................... 110 023,-Kč

Tržby za poskytnutí ostatních pečov.činností........................................   46 809,-Kč

Tržby za fakultativní činnosti (půjčování komp.pom.)............................... 5285,- Kč

 

 

 ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE

 Personální záležitosti spadají pod ředitelku organizace, která zajišťuje na základě vyhodnocení požadavků vedoucích jednotlivých úseků výběrová řízení, příjem nových zaměstnanců, komunikaci s úřadem práce atd. Veškeré záležitosti pak koordinuje ve spolupráci s účetní firmou (mzdová agenda, přihlášky a odhlášky na ZP a ČSSZ) a provozní vedoucí (evidence zdravotní způsobilosti zaměstnanců, evidence vydaných OPP).

Dohody o provedení práce uzavírá organizace v případech:  zástupy za pracovní neschopnost, čerpání řádné dovolené, řešení přesčasů pracovníků v přímé  péči, mimořádné činnosti (např. údržbářské činnosti jako nátěry, práce šičky apod.).

Organizace v roce 2013 neevidovala činnost dobrovolníků,  snažíme  se totiž v maximální možné míře zapojit příbuzné obyvatel, aby zajišťovali např. vycházky špatně pohyblivých klientů v okolí domova, odvoz na kulturní aj. akce...Dodržování bezpečnosti práce

Dodržování bezpečnosti práce je věnována patřičná pozornost. Bezpečnost práce byla  v organizaci zajištěna f.Lubomír Imrich z Týniště nad Orlicí. V organizaci je smluvně zajištěna i zdravotní péče, jsou prováděny vstupní i preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců.  V roce 2013  jsme v organizaci neměli žádný pracovní úraz.

 

Platové ohodnocení pracovníků

Organizace se řídí příslušnou legislativou a při stanovování výše platu se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


Vzdělávání zaměstnanců

Organizace  postupuje v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., to znamená, že pracovníci v přímé péči absolvovali  vzdělávání ve stanoveném rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Zdravotnický personál je dle zákona číslo 96/2004 Sb. zaregistrovaný k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potřebné kreditní body sbírá průběžně.

Řidiči služebních vozidel absolvovali v roce 2013 školení řidičů referentských vozidel.

Vedení organizace dbá, aby se zaměstnanci vzdělávali průběžně, zejména studiem a připomínkováním vnitřních metodik a dokumentů.


Škodní události

V roce 2013 jsme neřešili žádnou škodní událost.

 

 

 

 USKUTEČNĚNÉ KONTROLY V ORGANIZACI

 

V roce 2013 probíhaly kontroly dle plánu kontrol stanovených na schůzích Rady kvality.  Dále proběhly 3 kontroly hygienické stanice, jedna se  týkala  kontroly   
a další dvě stravovacího provozu.DALŠÍ ZAJÍMAVÉ USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2013

 

Projekt ZŠ Opočno Návraty do mládí

Děti 8.tříd místní ZŠ ve spolupráci s  Tesco v rámci projektu Extra třída se rozhodly připravit program  "Návraty do mládí" - navštěvovaly v průběhu roku seniory v domově pro seniory a společně s nimi vytvořili vzpomínkovou brožuru z období dětství seniorů. Na každé setkání si děti samy připravily občerstvení. Na závěr projektu vytvořily děti pro seniory kalendáře na rok 204 s fotografiemi ze setkávání a brožurku, vzpomínkové fotografie v rámečcích. Setkávání se účastnilo 14 seniorů a 12 dětí s třídním učitelem a na závěr s ředitelkou ZŠ.


 

Projekt canisterapie v domově pro seniory

V roce 2013 se organizace zapojila do projektu Sodexo Pass -Plníme přání seniorům - a získala příspěvek  4734 Kč na uskutečnění několika hodin canisterapie. Dalších 4734 organizace získala od drobných dárců. Celkové náklady na projekt canisterapie v roce 2013 činily z příspěvků dárců 9468,-Kč.Minicirkus

Každý rok se na nás přijede podívat domácí cirkus. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem je množství učinkujících skromné. Žonglér a kouzelník v jedné osobě, cvičitelka zvířat a zároveň konferenciérka a hlavními účinkujícími pavián Žofka, psíci a vykouzlený králík. Součástí představení je zajímavá přednáška o způsobu chovu paviánů v domácím prostředí. Zvířata si může každý pohladit a vyfotit se s nimi na památku.


Soutěžní dopoledne s hosty ze Zdislavy

Soutěžní dopoledne s hosty z Domova Zdislava v Třebechovicích se uskutečnilo 26.3. 2013 v dopoledních hodinách v klubovně domova. Soutěžní disciplíny se týkaly všeobecných vědomostí a všichni zdárně uspěli. Odměnou bylo zasloužené občerstvení a malované diplomy.Červená sukýnka

Hudební pořad souboru Zdeňka Černohouze se uskutečnil v úterý 16.dubna. Umělci přednesli pásmo písní z období Národního obrození, písně kramářské,
staropražské a lidové písně ze všech koutů naší vlasti. Posluchači si mohli také zazpívat spolu s učinkujícími písničky Karla Hašlera, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a jiných. Jednalo se o živou hudbu- zpěv za doprovodu harmoniky a kytary. Atmosféra byla vynikající a všichni si přišli na své.


Dudy a další hudební nástroje

13.3.2013 přijela  paní Irena Novotná ze Strakonic. Kromě dud přivezla další hudební nástroje a to kontelu a fanfrnoch.  Vystoupení bylo zaměřeno na staré pověsti z českých krajů. Ke každé pověsti zazpívala píseň, kterou jsme většinou znali a mohli společně notovat. Kromě dud jsme si prohlédli staročeskou kontelu
a fanfrnoch, potom na ně paní Novotná zahrála několik písniček.


 

Velikonoce 2013

Už se stává tradicí, že na velikonoční pondělí přijedou do domova koledníci. Mají  převlek, nachystaný krátký kulturní program, vyšupou naše babičky, aby nám neuschly, bez nich si už tyto svátky  neumíme představit. I letos přijeli, tentokrát převlečení za pošťáky a bylo veselo.


 

Letní opékání buřtů

24.7. jsme uskutečnili posezení za domovem. Kromě našich klientů jsme pozvali i jejich rodinné příslušníky. Všichni jsme si dali kávičku s koláčem, ogrilovali špekáčky, zapili je vychlazeným Birellem a poslouchali písničky z dob mládí našich seniorů. Samozřejmě  se spolu všichni seznámili, někteří noví klienti viděli ostatní  obyvatele z jiných pater poprvé.


Pečení "slíváků"

Na podzim dozrávají švestky. To je znamení k pečení různých dobrot. Jednou z nich jsou slíváky. Klasické kynuté těsto našich babiček  by vyhrálo všechny
soutěže a výsledek by obdržel zlatou vařečku.Izrael-beseda

Přednáška s besedou o Izraeli se uskutečnila 19. září. Zajímavé povídání o zemi dávných patriarchů, ale i o současné a nepokojné zemi, kterou přednášející procestoval od Rudého moře až po její sever se setkalo s velkým zájmem klientů. Přednáška byla doplněna vlastními snímky přednášejícího, které se ve sdělovacích prostředcích nenaleznou. Po přednášce se rozvinula diskuze zejména na nynější politickou situaci v zemi.

 

O polárních krajích-expedice Špicberky

Beseda se členem expedice Špicberky 2000, která v zimě za polární noci přešla vnitrozemí Špicberk na lyžích,  se uskutečnila 8.října 2013. Povídání o polární záři, ledních medvědech, sněhové bouři a teplotách hluboko pod bodem mrazu bylo doplněno bohatou fotodokumentací. Beseda se setkala s velikým ohlasem.


Správná výživa

Správné stravování je potřeba v každém věku. Výjimkou nejsou ani senioři. Beseda  jak na to, proběhla 16.října pod záštitou občanského sdružení zdravotních a sociálních služeb. Zkušená výživová poradkyně Mgr.J.Kubcová pohovořila velmi zasvěceně o správné výživě a ohlas zúčastněných byl veliký. Vždyť správně a dobře jíst zajímá každého, kdo alespoň trochu dbá o své zdraví.

 

Výlet do Třebechovic

Na pozvání přátel  jsme vyrazili do kulturního domu v Třebechovicích, ve kterém místní domov Zdislava pořádal odpoledne pro seniory. Pěkné písničky, taneční vystoupení dětí z taneční školy v Holicích, kávička a něco k tomu, to vše přispělo k příjemně strávenému odpoledni.


Pečení perníků

K adventnímu času kromě výzdoby a pálení svíček patří také pečení perníků. Voňavé perníčky nejen dobře chutnají, ale i podtrhují tu správnou atmosféru. Někdo upeče, někdo nazdobí a někdo sní. Správná dělba práce.


Pěškotours 2013

Organizátory soutěže jsou Nadace Taťány Kuchařové, TROPICO, Zdravá vysočina o.s a NÁRODNÍ SÍŤ PODPORY ZDRAVÍ.  Princip soutěže: Každý ujede nebo ujde to, co zvládne. Každý metr je úspěchem. Ujetá nebo nachozená vzdálenost se po celý měsíc říjen sčítá. A výsledek? Celkem naši klienti ušli 68 501 metrů a najeli 104 078 metrů. Předávání diplomů proběhlo za účasti jedné z organizátorek paní  MVDr. Marcely Mathesové.


Mateřská škola 2013

Vystoupení dětí z opočenské mateřské školy pohladilo po duši nejen naše klienty, ale i personál. Nápadité vystoupení  přiblížilo vánoční atmosféru a všechny nás potěšilo. Děti předaly všem vyrobená přáníčka. 


Vánoční besídka 2013

Po roce jsme se opět sešli pod vánočním stromečkem. Nachystané pohoštění lahodilo oku, hrály  koledy, potom přijely děti z Dobrušky předvést své vánoční vystoupení. Vánoční Vlasta

Ženským sborem VLASTA z Dobrušky jsme zahájili adventní čas. Po roce se už po páté naší halou rozezněly vánoční koledy v podání  22 zpěvaček.
SPONZOŘI A DÁRCI ROKU 2013

 

Nadace Jistota Komerční banky - 75.866,-Kč (finanční dar na nákup polohovacích lůžek)


Sodexo Pass ČR - dar v rámci projektu Plníme přání seniorům na canisterapii ve výši 4.734,- a  4.734,- Kč od dalších drobných anonymních dárců, celkem na projekt vybráno 9.468,-Kč


Bohemilk a.s. (mlékárna Opočno) - 4.000,- Kč (použito na zaplacení nákladů spojených s kulturními představeními v domově a ergoterapií)


Petera Josef - 4000,- (použito na  zaplacení nákladů spojených s kulturními představeními v domově a ergoterapií)

Vošlajerová Františka  - 2.000,-Kč (použito na  zaplacení nákladů spojených s kulturními představeními v domově a ergoterapií)