Přijmeme pečovatelku  k seniorům na nepravidelnou činnost během pracovních dní - jedná se o občasné dopolední doprovody klientů k lékaři, výpomoc při péči u lůžka (hygienická péče, pomoc při stravování apod.).

Vhodné jako přivýdělek pro důchodce, maminky na MD.

Nabízíme 95 Kč/hod.

Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravá záda

 

 

 

 

Město Dobruška
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Dobruška
s rámcovou náplní práce: * zajišťování sociálně-právní ochrany dětí (péče o dítě a rodinu/opatrovnictví)
Místo výkonu práce: Dobruška
Platové zařazení: 10. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup do zaměstnání: únor 2018, případně dle dohody
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
• řidičské oprávnění skupiny B
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici
• znalost problematiky komunit
• osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně – právní ochraně
dětí
• schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací
• vstřícnost v jednání s klienty, znalost zásad efektivní komunikace
• flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, schopnost a zájem učit se novým
věcem
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefonické spojení, datum a podpis uchazeče.
K písemné přihlášce připojte tyto doklady:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.“
Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 24.01.2018. Přihlášku s přílohami lze doručit osobně na podatelnu
MěÚ Dobruška nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu Město
Dobruška, k rukám tajemníka, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (s poznámkou „Neotvírat – výběrové
řízení OSVZ“). Případné informace podá Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, tel. 494 629 621.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení
výběrového řízení protokolárně skartovány.
V Dobrušce dne 08.01.2018 JUDr. Jan Šťastný
Tajemník MěÚ

 

INFORMACE O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH NA TEL.Č.: 790 831 675 (8-20 HOD.)