Naléhavá žádost odboru soc.věcí KÚ - situace v domovech začíná být dramatická vzhledem k šířící se nákaze i v těchto službách a trvajícímu nedostatku zdr.sester. Prosíme zdravotní sestry na mateřské dovolené nebo v důchodu, sestry které kdysi pracovaly ve zdravotnictví a bojí se znovu nastoupit do praxe a které by byly ochotné vypomoci v NEnakaženém zařízení, aby se ozvaly nám na sos@opocno.cz nebo 790 831 675 nebo krajské koordinátorce p.Kučerové na: zkucerova@kr-kralovehradecky.cz. Na místě bydliště nezáleží. Zdravotním sestrám na mateřské dovolené bude zajištěna možnost hlídání formou dětských skupin v zařízení ev.je možnost umístění dítěte do školy pro zdravotnické pracovníky. Pokud jsou v jakémkoli regionu ambulantní pracoviště lékařské péče, která postupně omezují provoz, prosíme o spolupráci, zda by některé ze zdravotních sester nebyly ochotné vypomoci v blízkém sociálním zařízení, nemusí se jednat o celý úvazek, pomůže i jedna směna týdně. Děkujeme všem za sdílení!!!
 

Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru do směnného provozu (denní-noční, nebo jen denní v část.úvazku). Nejedná se o pracovní pozici vhodnou pro praktickou sestru. Požadujeme odpovídající vzdělání, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, samostatnost, schopnost rychlého úsudku, ochotu se dále vzdělávat, povinné je důsledné nošení roušek (respirátorů) na pracovišti jak mezi klienty, tak mezi kolektivem personálu. Domluva o rozsahu úvazku je možná. Bližší informace na tel.č.: 790 831 675 nebo sos@opocno.cz.

 

 

 

Výhledově od r.2022 stálé zaměstnání v Opočně v nově otevíraném domově pro seniory.

Budeme hledat pracovníky na tyto pozice:

 

-pracovníci v soc.službách (ranní nebo  denní-noční), DPP a DPČ jako vedlejší činnost např.soboty a neděle, odpoledne

-aktivizační pracovník (pracovník v soc.sl.)-ranní sl.

-všeobecné zdravotní sestry a pratické sestry (denní - noční)

-uklízečka

-pradlena

 

 

 

 

Kontakt: sos@opocno.cz, 790 831 675

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Dobruška
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Dobruška
s rámcovou náplní práce: * zajišťování sociálně-právní ochrany dětí (péče o dítě a rodinu/opatrovnictví)
Místo výkonu práce: Dobruška
Platové zařazení: 10. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup do zaměstnání: únor 2018, případně dle dohody
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
• řidičské oprávnění skupiny B
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici
• znalost problematiky komunit
• osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně – právní ochraně
dětí
• schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací
• vstřícnost v jednání s klienty, znalost zásad efektivní komunikace
• flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, schopnost a zájem učit se novým
věcem
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefonické spojení, datum a podpis uchazeče.
K písemné přihlášce připojte tyto doklady:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.“
Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 24.01.2018. Přihlášku s přílohami lze doručit osobně na podatelnu
MěÚ Dobruška nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu Město
Dobruška, k rukám tajemníka, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (s poznámkou „Neotvírat – výběrové
řízení OSVZ“). Případné informace podá Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, tel. 494 629 621.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení
výběrového řízení protokolárně skartovány.
V Dobrušce dne 08.01.2018 JUDr. Jan Šťastný
Tajemník MěÚ

 

INFORMACE O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH NA TEL.Č.: 790 831 675 (8-20 HOD.)