UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY Z KONČÍCÍHO NEREGISTROVANÉHO ZAŘÍZENÍ - PENZION METUJE

 

Jsme si vědomi nouzové situace, v jaké se nyní nacházíte. Doporučujeme:

-neprodleně kontaktovat naši sociální pracovnici, Bc. J.Čepelkovou, která s Vámi zařídí podání žádosti do našeho domova. Vzhledem k tomu, že jsme malokapacitní zařízení a v pořadníku máme rovněž další zájemce o službu  než klienty končícího zařízení v Metuji, je NUTNÉ PODAT ŽÁDOSTI NA VÍCE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ V KRAJI!!! Každé zařízení je nutné oslovit samostatně a vyřídit si zde samostatně žádost (neexistuje centrální pořadník v kraji). 

Adresář dalších zařízení:

-Domov důchodců Borohrádek - www.ddborohradek.cz, tel.: 724 886 306 - kapacita 121 lůžek - přijímají žadatele z celého kraje

-Geriatrické centrum Týniště - www.kostelecno.cz - tel.: 494 371 380 - kapacita 42 lůžek - přednost mají žadatelé z Týniště a spádových obcí 

-Domov na Třešňovce Česká Skalice - www.domovynatresnovce.cz - tel.: 491 401 888 - kapacita 95 lůžek

-Domov důchodců Zdislava -  www.ddzdislava.cz - tel.: 495 592 261 - kapacita 54 lůžek

 

Odlehčovací služby  - na dobu max.3 měsíců, než se situace třeba vyřeší:

-farní charita v Rychnově - tel.:494 534 431

-Oáza Nové Město nad Metují – tel.: 775 070 477

-Senior centrum Hradec Králové - tel.: 495 523 414

 

Dále zvažte MOŽNOST OSOBNÍ PÉČE V DOMÁCNOSTI – tuto péči stát podporuje finančně v příspěvku na péči:  ve 3.stupni ve výši 12.800,-Kč a ve 4.stupni 19.200,-Kč. Za příspěvek na péči si můžete rovněž objednat terénní služby v místě bydliště – např. pečovatelskou službu, asistenční službu, lze využívat služeb denních stacionářů v místě bydliště, pokud je zde provozován. Příspěvek na péči i poradenství o sociálních službách v místě bydliště vám pomohou vyřídit pracovníci příslušného sociálního odboru Úřadu práce.  

Bariérovost   bytu není tak nepřekonatelnou překážkou jak se mnohdy  zdá – v půjčovnách pomůcek lze zapůjčit schodolezy k překonání schodů, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, koupací židle a sedátka do vany, zvedáky, polohovací lůžka atd. Mnohé pomůcky lze vyřídit přes poukaz na pojišťovnu-zeptejte se praktického lékaře, ortopeda, neurologa... S péčí Vám pomohou pečovatelky místních pečovatelských nebo asistenčních služeb. Na místě je využít možnost umístění v denních stacionářích, pokud tato možnost v místě bydliště existuje.

Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka org.

 

 

 

 

Máte zájem o služby Domova Jitřenka?

 

Desatero pro zájemce o přijetí do  Domova pro seniory Jitřenka v Opočně

Často se jako zaměstnanci domova setkáváme s dezinformacemi, které kolují mezi veřejností ohledně přijetí do Domova pro seniory Jitřenka.  Jak tedy správně postupovat, chcete-li si Vy nebo Váš blízký podat žádost do Domova Jitřenka?

1.    1.  Kontaktujte sociální pracovnici Bc.Janu Čepelkovou, nejlépe je domluvit si schůzku předem na tel.č. 773 606 351. Žádosti do domova nemáme na webových stránkách, před vydáním formuláře žádosti je nutný  pohovor (minimálně telefonický).

2.     2. Dojdete-li po pohovoru k výsledku, že podání žádosti je vhodné, pak zajistíte vyplnění 2 formulářů – Žádost o přijetí + aktuální lékařská zpráva. Formulář musí být podepsán žadatelem o umístění nebo jeho opatrovníkem.

3.    3.  Nejsou –li zjištěny překážky k podání žádosti, dané zákonem, je žadatel písemně vyrozuměn o přijetí žádosti a zařazení pořadníku.

4.     4. Není-li možné zařadit žádost do pořadníku např. z důvodu, že žadatel nepatří mezi cílovou skupinu občanů, kterým domov má služby poskytovat (např. osoby mladší 55 let, osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním, které vyžaduje pobyt ve specializovaném zařízení), sociální pracovnice vystaví na žádost žadatele potvrzení o odmítnutí a poradí mu, na jaké jiné instituce se může obrátit k řešení své situace.

5.    5. Volné místo zpravidla není k dispozici, žadatel je zařazen do pořadníku a čeká na uvolnění vhodného místa. Žadatelé jsou přijímáni jak z domácího prostředí, tak z LDN a nemocnic.

6.     6. Pro rychlost přijetí není rozhodující délka podání žádosti, ale mnoho dalších okolností: místo bydliště žadatele (přednostně jsou přijímáni žadatelé z Opočna a obcí, které se finančně podílí na provozních nákladech domova), nepříznivá sociální situace (zejména se hodnotí co nejvyšší potřeba zdravotních a sociálních služeb, o kterých může vypovídat i výše příspěvku na péči), zdravotní a psychický stav žadatele a schopnost kolektivního soužití (zejména u dvojlůžkových pokojů).

7.    7.  Rychlost přijetí není možné ovlivnit sponzorským darem od žadatele ani rodiny. Zohledněni jsou však žadatelé z obcí, které nesou odpovědnost za své občany a  přispívají na provoz domova.

8.     8. Čekací dobu nejsme schopni nikdy sdělit, nebombardujte nás prosím dotazy, jak dlouho se čeká na umístění, nejsme schopni tuto informaci vypočítat.

9.     9. Žádné vstupní poplatky nejsou od žadatelů vyžadovány a to ani před nástupem do domova, ani v průběhu pobytu. Držíme se striktně úhradové vyhlášky a postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

       10. Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, obracejte se prosím telefonicky na sociální pracovnici Bc.Janu Čepelkovou. Naše webové stránky jsou: www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz.

 

Mgr.K.Vilímková, ředitelka

 

 

 

Pokud byste se rádi stali klientem Domova pro seniory, pak si prosím důkladně prostudujte informace o nás a nabízených službách.

Žádosti do domova přijímá sociální pracovnice, před podáním žádosti je nutný pohovor zájemce o službu (nebo jím pověřené osoby)  se sociální pracovnicí, kdy vám budou sděleny základní informace o nabízených službách a poté bude předán formulář Žádosti. Nejlépe je dohodnout si se sociální pracovnicí osobní schůzku na tel.č. 773 606 351, nebo na mailové adrese sos@opocno.cz. Minimálně telefonický kontakt před podáním Žádosti je nutný. Žádosti doručené na adresu domova bez předchozího kontaktu s organizací budou akceptovány až po uskutečněném jednání zájemce o službu se sociální pracovnicí.

Kapacita domova je plně naplněna, čekací dobu zásadně nesdělujeme, protože nelze předpokládat, k jakému datu se uvolní místo (navíc záleží také na zdravotním stavu žadatele, zda se uvolní ošetřovatelské lůžko nebo standardní lůžko).

Děkujeme za pochopení.


 

 
 

Jednání se zájemcem o službu-popis procesu