Příjmy do domova jsou nyní z nařízení kraje pozastaveny a to z důvodu, že vládním nařízením mají domovy pro seniory povinost vyčlenit  10% kapacity pro izolaco COVID pozitivních klientů. Po vytvoření požadované 10 % kapacity noví žadatelé budou dle nařízení vlády z 30.3.2020 přijímáni pouze po doložení negativního výsledku vyšetření na přítomnost koronaviru CoV-2. Před umístěním na standardní oddělení  budou umístěni do izolace samostatného pokoje na dobu 14 dnů. 

 
 

Máte zájem o služby Domova Jitřenka?

 

Desatero pro zájemce o přijetí do  Domova pro seniory Jitřenka v Opočně

Často se jako zaměstnanci domova setkáváme s dezinformacemi, které kolují mezi veřejností ohledně přijetí do Domova pro seniory Jitřenka.  Jak tedy správně postupovat, chcete-li si Vy nebo Váš blízký podat žádost do Domova Jitřenka?

1.    1.  Kontaktujte sociální pracovnici Bc.Janu Čepelkovou, nejlépe je domluvit si schůzku předem na tel.č. 773 606 351. Žádosti do domova nemáme na webových stránkách, před vydáním formuláře žádosti je nutný  pohovor (minimálně telefonický).

2.     2. Dojdete-li po pohovoru k výsledku, že podání žádosti je vhodné, pak zajistíte vyplnění 2 formulářů – Žádost o přijetí + aktuální lékařská zpráva. Formulář musí být podepsán žadatelem o umístění nebo jeho opatrovníkem.

3.    3.  Nejsou –li zjištěny překážky k podání žádosti, dané zákonem, je žadatel písemně vyrozuměn o přijetí žádosti a zařazení pořadníku.

4.     4. Není-li možné zařadit žádost do pořadníku např. z důvodu, že žadatel nepatří mezi cílovou skupinu občanů, kterým domov má služby poskytovat (např. osoby mladší 55 let, osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním, které vyžaduje pobyt ve specializovaném zařízení), sociální pracovnice vystaví na žádost žadatele potvrzení o odmítnutí a poradí mu, na jaké jiné instituce se může obrátit k řešení své situace.

5.    5. Volné místo zpravidla není k dispozici, žadatel je zařazen do pořadníku a čeká na uvolnění vhodného místa. Žadatelé jsou přijímáni jak z domácího prostředí, tak z LDN a nemocnic.

6.     6. Pro rychlost přijetí není rozhodující délka podání žádosti, ale mnoho dalších okolností: místo bydliště žadatele (přednostně jsou přijímáni žadatelé z Opočna a obcí, které se finančně podílí na provozních nákladech domova), nepříznivá sociální situace (zejména se hodnotí co nejvyšší potřeba zdravotních a sociálních služeb, o kterých může vypovídat i výše příspěvku na péči), zdravotní a psychický stav žadatele a schopnost kolektivního soužití (zejména u dvojlůžkových pokojů).

7.    7.  Rychlost přijetí není možné ovlivnit sponzorským darem od žadatele ani rodiny. Zohledněni jsou však žadatelé z obcí, které nesou odpovědnost za své občany a  přispívají na provoz domova.

8.     8. Čekací dobu nejsme schopni nikdy sdělit, nebombardujte nás prosím dotazy, jak dlouho se čeká na umístění, nejsme schopni tuto informaci vypočítat.

9.     9. Žádné vstupní poplatky nejsou od žadatelů vyžadovány a to ani před nástupem do domova, ani v průběhu pobytu. Držíme se striktně úhradové vyhlášky a postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

       10. Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, obracejte se prosím telefonicky na sociální pracovnici Bc.Janu Čepelkovou. Naše webové stránky jsou: www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz.

 

Mgr.K.Vilímková, ředitelka

 

 

 

Pokud byste se rádi stali klientem Domova pro seniory, pak si prosím důkladně prostudujte informace o nás a nabízených službách.

Žádosti do domova přijímá sociální pracovnice, před podáním žádosti je nutný pohovor zájemce o službu (nebo jím pověřené osoby)  se sociální pracovnicí, kdy vám budou sděleny základní informace o nabízených službách a poté bude předán formulář Žádosti. Nejlépe je dohodnout si se sociální pracovnicí osobní schůzku na tel.č. 773 606 351, nebo na mailové adrese sos@opocno.cz. Minimálně telefonický kontakt před podáním Žádosti je nutný. Žádosti doručené na adresu domova bez předchozího kontaktu s organizací budou akceptovány až po uskutečněném jednání zájemce o službu se sociální pracovnicí.

Kapacita domova je plně naplněna, čekací dobu zásadně nesdělujeme, protože nelze předpokládat, k jakému datu se uvolní místo (navíc záleží také na zdravotním stavu žadatele, zda se uvolní ošetřovatelské lůžko nebo standardní lůžko).

Děkujeme za pochopení.


 

 
 

Jednání se zájemcem o službu-popis procesu