OBJEDNÁVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍCH TERMÍNŮ: DENNĚ 13,00-17,00 NA TEL.Č.490 508 342

 

PRO NÁVŠTĚVY

 

MIMOŘÁDNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY JITŘENKA

V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM COVID-19

 

Tento postup je aplikačním krokem doporučeným MZČR  a MPSV po rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie COVID-19,  s platností od 25.5.2020 do odvolání nebo do vydání nového pokynu příslušným orgánem.

 

 

Informovanost a oprávněné osoby

 

S platností od 25.5.2020 jsou v rámci rozvolnění opatření kvůli nákaze COVID-19 umožněny návštěvy v domovech pro seniory za  dodržení specifických podmínek.

Ředitel organizace může s ohledem na provozní možnosti zařízení dle  pokynu  MPSV  návštěvy omezit nebo návštěvy neumožnit. Zohledňovat je potřeba zejména aktuální vývoj místní epidemiologické situace s možností okamžitě na ni reagovat úpravou návštěv rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších osob vstupujících do Domova pro seniory Jitřenka.

Ředitel organizace odpovídá za co nejbezpečnější způsob zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky. S  formou návštěv seznámí zaměstnance, klienty i návštěvníky a to: na webových stránkách organizace, vývěsce hlavního vchodu, vývěsce na budově domova. 

 

 

Obecná pravidla platná pro všechny klienty a návštěvy

 1. Počet osob návštěvy u klienta: Každá návštěva musí být předem domluvena na konkrétní čas, který je rozfázován po 30 minutách pro jednotlivé skupiny příbuzných tak, aby nedocházelo k nežádoucí  kumulaci osob. Během této půl hodiny je s návštěvami vyřízena nezbytná administrativa a návštěva projde bariérovým filtrem v rámci preventivních opatření. Na zajištění péče o návštěvy je přijat jeden zvláštní pracovník.  Povinnost ohlášení návštěvy předem se týká i klientů, kteří jsou schopni si samostatně dojít (dojet na vozíku) na venkovní zahradu domova, neboť i tyto kontakty, byť uskutečněné mimo budovu domova, musí být zdokumentovány pro případné hygienické šetření v případě pozdější zjištěné nákazy. K jednomu klientovi mohou vstupovat současně max.2 osoby najednou (do počtu jsou započítány i děti), je proto vhodné, aby se domluvili příbuzní k jednomu klientovi  o čase návštěvy spolu a navštívili klienta ve dvojici. Eliminuje se tak zbytečná zátěž klienta, který musí být třeba v jeden den opakovaně dopravován z pokoje do návštěvní místnosti;  snadnější je i administrace pohybu cizích osob v objektu  a zajištění bariérových opatření v domově. Zároveň je tak umožněno, aby všechny klienty postupně navštívili jejich blízcí. U početnějších rodin, které chtějí klienta navštívit v počtu více než 2 osoby,  je vhodné se domluvit buďto na návštěvních hodinách, jež následují bezprostředně po sobě (např.2 osoby k témuž klientovi ve 13 hod. a další 2 osoby z téže rodiny se vystřídají ve 13,30 hod.), nebo aby si rodinní příslušníci postupně rozvrhli návštěvy na několik dní, kde se početnější příbuzní postupně vystřídají. Větší smysl mají pravidelné a krátké návštěvy, než návštěvy jednou za měsíc, kdy přijede  celá velká rodina, která se u klienta střídá celé odpoledne, klient je pak fyzicky i psychicky  vyčerpán  a zbytek měsíce pak trpí samotou.
 2. Doba (čas) návštěvy: Návštěvy budou probíhat DENNĚ OD 13,00 DO 16,30 HOD. V BUDOVĚ DOMOVA Jitřenka a prostoru přilehlé zahrady u domova Jitřenka  a to  včetně víkendů. Ukončení návštěv ve vnitřních  prostorách domova je v 17 hod., kdy je klientům podávána večeře (individuálně lze domluvit výjimky o prodloužení pobytu v objektu na jednolůžkových pokojích u příbuzných, kteří nejsou schopni zvládnout časnější návštěvu z důvodu pozdního odchodu ze zaměstnání apod.).  Klienti, kteří chtějí s blízkými setrvat i po 17 hod.na zahradě domova, mohou individuálně požádat personál ve službě  o pozdější vydání večeře. Návštěva musí být srozuměna s tím, že smluvené  časy jsou orientační, neboť každý klient je individuální a ne vždy je možné dostát časům na minutu -   např.pokud bude mít klient naplánovánu návštěvu na 13 hod. a bude potřebovat náhle neplánovaně na WC, bude muset návštěva počkat; stejně tak vyplňování povinných formulářů a vysvětlování nových pravidel návštěv může u někoho z návštěv trvat déle. Je žádoucí být ohleduplný a trpělivý jak ke klientům, tak k ostatním příbuzným a personálu navzájem. Jedná se o neobvyklou situaci a provoz musí být neobvykle přizpůsoben novým požadavkům, jinému režimu atd. a to si žádá čas a potřebu vychytat chyby a nastavit nově to, co se ukáže jako funkční v průběhu prvních týdnů nového režimu.
 3. Délka návštěvy: Doporučuje se vzít v úvahu i fyzické a psychické schopnosti klientů  - někteří senioři  nevydrží dlouhodobé návštěvy – epidemiology bezpečná doba trvání návštěvy, kdy je eliminováno případné riziko přenosu, je max.15 minut osobního kontaktu, nicméně se držíme doporučení MPSV, kde se hovoří o max.hodině  návštěvy.   Návštěvy jsou vymezeny na dobu, kdy klienti nemají žádné aktivity, stravování, ošetřovatelské aj. odborné úkony a koordinaci návštěv lze zároveň personálně zvládnout.
 4. Předchozí domluva: Na návštěvě je nutné se domluvit předem a to z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci cizích osob u vchodu nebo společných prostorách domova a kolizi se společnými aktivitami klientů. Předchozí domluva je možná na tel.č. 490 508 342 a to pondělí-neděle od 13,00-17,00 hod., doporučené je domlouvat se alespoň den předem a to vždy na konkrétní hodinu. Předchozí domlouvání hodiny návštěv se týká všech klientů (i těch, co jsou schopni se sami pohybovat  na zahradě domova, neboť i pro jejich návštěvy platí povinnost prohlášení o bezinfekčnosti). Na každý den je učiněn rozpis návštěv od 13,00-16,30 hod. (celkem lze takto přijmout za den minim. 16 objednaných  návštěv po 2 osobách u klientů domova).

 Každá návštěva má vyhrazen čas  z důvodu, že musí projít dotazníkovým šetřením a bariérovým filtrem (změření teploty,  omytí a dezinfekce rukou, poučení atd).

 1. Zhoršení epidemiologické situace: V případě zhoršující se epidemiologické situace v regionu může ředitel omezit frekvenci návštěv u jednoho klienta na pouze jednu návštěvu o max.2 osobách denně (výjimky jsou pouze u návštěv, které nutně potřebují podporu a doprovod vzhledem k fyzickému stavu nebo v případech opatrovnictví apod.)., popř. může návštěvy po konzultaci s orgány hygieny zcela zakázat.
 2. Opuštění areálu domova: Návštěvy ve venkovních prostorách u domova jsou něco jiného než  opuštění areálu domova (tj.není doposud dovoleno opouštět prostory domova a areálu náležejícím k němu-tj.nelze opustit prostor zahrady). Klienti tudíž nemohou doposud odejít  mimo areál zahrady  např.do města. Opatření neslouží k omezení práv klienta, ale k zabezpečení epidemiologických rizik v komunitním zařízení domova pro seniory.
 3. Povinnost návštěvníka před uskutečněním návštěvy (všechny povinnosti se vztahují i na nezletilé návštěvníky):

-domluvit si předem hodinu návštěvy, nejlépe alespoň den předem, neboť některé hodiny již mohou být zadány jiným návštěvám (individuální návštěvy mimo dobu od 13,00-16,30 jsou umožněny po předchozí domluvě s ředitelem organizace za podmínek, že to dovolují provozní možnosti zejména během pracovních dní a dovoluje to epidemiologická situace). Doporučujeme návštěvám, aby zvážily své časové možnosti a vyšly si navzájem ohleduplně  vstříc – tj. návštěvy, které jsou nepracující důchodci s volnými časovými možnostmi  by měli využívat časnější odpolední hodiny od 13-15,30 hod. a ponechat pozdější hodiny od 15-16,30 hod.osobám, které chodí do zaměstnání a je pro ně obtížné se ze zaměstnání kvůli návštěvě uvolnit.

-měření teploty návštěvám (o výši teploty není uskutečňován záznam, avšak návštěvě, jež bude mít zvýšenou teplotu nad 37 st. nebo vykazuje známky respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota aj. příznaky COVID-19, nebude návštěva umožněna).

-vyplnění a podepsání prohlášení o bezinfekčnosti (bude vyžadováno u každé návštěvy, i když bude probíhat denně, tj. pokud příbuzný navštíví klienta v pondělí, úterý, ve středu, čtvrtek a pátek, bude za každý den podepisovat denně  znovu prohlášení o bezinfekčnosti). Za osoby nezletilé nebo omezené na svéprávnosti vyplní dotazník jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.

-záznam do karty evidence návštěv u klienta (provede zaměstnance) – evidence pro přehledné informace o kontaktech klienta pro hyg. stanici pro případ nákazy klienta. Zde evidujeme se souhlasem návštěvy jméno, příjmení, datum návštěvy a telefonický kontakt. V případě zhoršující se epidemiologické situace v regionu bude organizace evidovat na základě doporučení MZ ČR kromě jména a telefonního čísla a  data návštěvy i dobu trvání návštěvy.

-návleky na obuv u osob vstupujících do objektu a návštěvní místnosti (zajistí na své náklady organizace)

-umytí a dezinfekce rukou (osoby které zůstávají ve venkovních prostorách si pouze u pracovníka odezinfikují ruce a nevstupují dále do budovy)

 

 

Průběh a ukončení návštěvy

 1. Průběh návštěvy: po celou dobu pobytu má návštěva povinnost mít přes ústa a nos roušku (ústenku) – vlastní textilní nebo jednorázovou. Tato povinnost se vztahuje i na děti od 2 let věku. Alternativou může být u klientů, kteří odezírají ze rtů,  použití ochranného štítu (návštěva si přinese  svůj vlastní štít, organizace nemá povinnost přeprodávat návštěvám vlastní zásoby ochranných pomůcek). Dodržování tohoto opatření bude striktně vyžadováno. Povinnost nosit roušku platí  po celou dobu pobytu v budově, tj. i při pohybu na chodbách. Roušku je možné sejmout až po opuštění budovy v případě, že se před objektem nenachází v blízkosti jiné osoby.
 2. Pokud to zdr.stav klienta umožňuje, má klient nasazenu po dobu návštěvy roušku nebo použije štít.
 3. Po dobu probíhající návštěvy a vždy po ní se doporučuje místnost vyvětrat.
 4. Upřednostňovány jsou návštěvy ve venkovních prostorách zařízení v případě příznivého počasí – pro tento účel je vyhrazen prostor na zahradě u domova (nikoli chodník a parkoviště u hlavního vchodu, kde dochází ke kumulaci osob a je zde vstup do kadeřnictví) a i v tomto venkovním prostoru platí, že se zde mohou nacházet pouze 2 rodinní příslušníci klienta najednou. Venkovní způsob návštěv je určen pro klienty, kteří jsou schopni samostatné chůze nebo vydrží  sezení na vozíku nebo polohovacím křesle delší než 15 minut. Není dovoleno vstupovat do prostor hřiště osobám, které nepodepsaly prohlášení o bezinfekčnosti – to znamená, že nelze si vyzvednout klienta v domově s tím, že na zahradě na něj bude čekat zbytek rodinných příslušníků, kteří nebudou zaevidováni a nepodepíšou prohlášení o bezinfekčnosti!!!  Upozorňujeme příbuzné, že toto opatření bude kontrolováno a zahrada je trvale pod dohledem sesterny - pokud bude toto porušováno, bude se klient setkávat po dobu platnosti tohoto nařízení  s rodinou jen ve vnitřních prostorách domova.
 5. Pokud zdravotní stav klienta nebo počasí neumožňuje pobyt návštěvy venku, je návštěva umožněna buďto:

-v návštěvní místnosti

-nebo na jednolůžkovém pokoji

-nebo na dvojlůžkovém pokoji při použití zástěny oddělující obě lůžka a osoby  v blízkosti lůžka.

     Mimo uvedené prostory určené k návštěvě se nesmí návštěva pohybovat-tj.je zákaz vstupu do jiných provozních místností (jídelny apod.) a pokojů jiných klientů. Potřebuje-li návštěva umístit nákup do lednice, ponechá jej u klienta a nákup do lednice umístí po odchodu návštěvy personál.

6.  Dodržování vzdálenosti: Kontakt   mezi klientem a návštěvou na vzdálenost kratší než 2 metry je doporučován epidemiology na co nejkratší dobu (max.15 minut osobního kontaktu). U ostatních osob, se kterými přijde návštěva do kontaktu v domově (personál, jiní klienti a návštěvy)  udržuje odstup 2 metry (s výjimkou rodinných příslušníků, kteří se účastní návštěvy - např.  u stolu vedle sebe mohou sedět dcera s vnukem klientky, ale udržuje si odstup od ostatních návštěvníků a klientů).

7. Návštěva se dotýká co nejmenšího rozsahu ploch v domově, po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch kterých se návštěva dotýkala, zejm.kliky.

8. Před odchodem si návštěva znovu vydezinfikuje ruce a ruce si po návštěvě vydezinfikuje i klient.

 

 

Klienti s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19, karanténa zařízení

 1. Klienti, kteří   jsou místěni v karanténě z důvodu podezření na COVID-19 (příznaky odpovídající COVID-19 do doby vyvrácení podezření PCR testem) a klienti s potvrzeným onemocněním na  COVID izolačním pokoji, mají zákaz přijímání návštěv. Výjimku z tohoto zákazu mají klienti v terminálním stádiu.
 2. Karanténa zařízení nařízená hyg.stanicí – v případě nařízené karantény celého zařízení se postupuje dle pokynů hyg. stanice a návštěvy jsou zakázány pro všechny klienty domova bez výjimek (pokud to dovolí orgány hygieny pak vyjma osob v terminálním stádiu onemocnění).

 

 
 
 
 

Dvacatero zásad pro ty, kteří chtějí přijít na návštěvu

 

 1. Promyslet si, kdy mohu přijít: jsem zaměstnaný a mohu až odpoledne po práci, nebo jsem celý den doma  a mohu přijít už kolem 13 hod.?
 2. Zvážím jak se cítím a co jsem zažil za poslední týden-14 dní: mám rýmu, škrábe mě v krku, v nose, mám kašel, nemám náhodou ztrátu čichu a chuti? Nemám zánět v očích? Nemám průjem? Mám pocit, že na mě něco leze? Jsem abnormálně unavený? Bolí mě svaly po celém těle a nemají z čeho? Setkal jsem se s někým, kdo je nyní v karanténě kvůli kontaktu s nakaženým (třeba i vnouče které je v karanténě kvůli pobytu  ve školce, kde probíhá nákaza)?
 3. Půjdu sám nebo s někým? Kontaktuji dalšího příbuzného aby šel se mnou (můžeme být max.2 osoby najednou).  Zvážím nejen co je výhodné pro mě, ale co je výhodné i pro příbuzného v domově a moje ostatní příbuzné  (když půjdu sám a za dvě hodiny po mě přijde moje sestra/bratr, budou muset babičku 2x přesazovat zbytečně na vozík, mezitím bude potřebovat na WC, bude to pro ni fyzicky náročné a bude to náročné pro personál). Je také snadnější a rychlejší vyplnit 2 papíry najednou, než každý papír samostatně pro každého 2x za den, je snazší doprovodit 2 osoby najednou na pokoj, než chodit 2 x denně s každým s příbuzných samostatně 2 x za odpoledne).
 4. Zavolám na tel.č.: 490 508 342 (pondělí-neděle 13,00-17,00 hod.) a zjistím si možné volné hodiny návštěv. Nebudu se rozčilovat,  když mnou vybraná hodina již bude obsazená, protože někdo byl rychlejší než já. Pokusím se být rychlejší nyní já a zamluvím si hodinu návštěvy třeba na týden dopředu tak, jak se mi to bude hodit…Domluvit se mohu dopředu  i osobně rovnou při návštěvě v domově.
 5. Nachystám si to, co vezmu na návštěvu – tak jak je zvykem. Někdo je už zvyklý nosit pamlsky, je možný i zákusek, drogerii a balík vod na pití dle aktuální potřeby  a zvyklostí. Dopisy a obrázky od vnoučat, časopisy.  
 6. Ve stanovenou hodinu se dostavím do domova, zazvoním na zvonek kancelář.
 7. Nechám si změřit teplotu.
 8. Vyplním povinné prohlášení.
 9. Vezmu si návleky na obuv, pokud půjdu dál do budovy.
 10. Pokud půjdu ven na zahradu, odezinfikuji si ruce a počkám  venku nebo v zádveří a klienta si od personálu převezmu. Nebudu opouštět areál zahrady za účelem dalších výletů do okolí. Nedovolím, aby na zahradu přišel na návštěvu někdo, kdo se neregistroval jako návštěva u personálu a kdo nevyplnil prohlášení o bezinfekčnosti.
 11. Pokud zůstávám  v budově, umyju si důkladně ruce, osuším a vydezinfikuji. Nesahám na kliky holou rukou, ale používám loket, rukáv apod.
 12. Pokud nepůjdu ven na zahradu, půjdu do návštěvní místnosti nebo na přímo na pokoj k mému příbuznému.  Nevstupuji do jiných provozních místností nebo do pokojů jiných klientů, i když jsou to staří známí.
 13. Nebudu se nikde zdržovat, s nikým se na chodbě vybavovat a když to bude nutné, budu dodržovat od ostatních odstup min.1,5 metru. Na dvojlůžkovém pokoji si zatáhnu zástěnu (pokud na pokoji je), abych oddělili prostor mezi mnou a osobním prostorem spolubydlícího klienta. Nebudu vstupovat do prostoru k jiným klientům, i kdyby mě žádali o pomoc - zavolám k tomu sestru zvonkem signalizace. Dohlížím na to, aby totéž respektovaly i děti, se kterými jsem přišel na návštěvu.
 14. Po celou dobu pobytu na pokoji si nesundávám roušku (mohu použít vlastní přinesený štít místo roušky). Toto platí i pro děti.
 15. Nesedám si na lůžko. Jako rizikové lze hodnotit: podávání rukou, polibky, objímání…
 16. Hygienici doporučují dodržovat po dobu pobytu vzdálenost 1,5-2 metry.
 17. Přináším jen dobré a pozitivní zprávy zvenčí, negativních zpráv a zpráv o vývoji nakažených mají klienti dost z televize. (Potěšte je, mějte radost, že jste zase spolu a že jste zdraví).
 18. Na pokoji sahám na co nejméně ploch a předmětů, nelze odezinfikovat vše, na co návštěva sahala.
 19. Na pokoji se zdržím maxim.hodinu a chovám se tak, aby hlasitost a jiné formy komunikace neobtěžovaly ostatní klienty.
 20. Při odchodu z pokoje jdu k východu nejkratší cestou a vyhýbám se kontaktům s ostatními klienty a návštěvami.