Příklady dobré praxe

Pod pojmem "příklady dobré praxe" je myšlen konkrétní  program, který je úspěšně v organizaci zaveden, osvědčil se z hlediska spokojenosti klientů i kvality práce.  Slovo „úspěšně“ přitom znamená, že je program prováděn věcně a procedurálně správně, pro adekvátní cílovou skupinu, realizují jej osoby s odpovídajícím vzděláním a praxí, daný program má skutečný efekt pro naše klienty  a  je bezpečný. Zároveň je to  program dostatečně kreativní, ke kterému se dospělo tak, že se personál nebál být dostatečně aktivní, ve snaze zkoušet nové věci a  vylepšovat stávající stav. Příklady dobré praxe nevznikly za den, ale formovaly se měsíce i roky.  

 

Spoluúčast rodiny na péči např.na doprovodech, péči o klienta

Umístěním do domova nepřestává být klient součástí své rodiny. Rodina má tak mít možnost podílet se dál na péči o svého blízkého, kterou nezřídka ještě donedávna sama zajišťovala. Umožňuje to tak zachovat prostor nejen pro kontinuální styk s blízkými osobami, ale i zachování intimity rodinných vztahů, získání reálného náhledu na možnosti klienta a potřebný rozsah péče a  schopnost blízkých osob reálně zhodnotit  náročnost péče o klienta ze strany personálu. Možnost podílení se na péči o blízkou osobu je prevencí zkreslených představ ze strany rodiny o schopnostech, možnostech klienta i možnostech či skutečně potřebných úkonech prováděných u klienta ze strany personálu. Nejsnadnější a vítanou pomocí je zejména doprovázení klientů na vyšetření k lékařům, na úřady, do obchodu a v případech, kdy je rodina schopna zvládnout péči o klienta přechodně doma, propustky domů např.na víkendy, svátky apod.

 

Účast rodinných příslušníků na akcích

Veškeré informace o kulturních a sportovních  akcích pořádaných domovem  jsou  volně přístupné i příbuzným klientů. Jedná se např. o vánoční besídky, opékání buřtů apod.

 

Rodinné oslavy

Rodinám, které si přejí uskutečnit rodinnou oslavu, setkání širší rodiny u klienta, nabízíme po předchozí domluvě využití místnosti „kavárny“. Místnost zajišťuje rodinám soukromí, bezbariérovost, možnost využití nádobí a varné konvice, event.mikrovlnky. Nabídku využívají příbuzní zejm. k oslavám významných kulatin klientů domova.

 

Dětský koutek

Vzhledem k tomu, že do domova dochází za klienty často vnoučata a pravnoučata, vybudovali jsme pro děti ve vstupní hale  dětský  hrací koutek. Přejeme si, aby do domova chodily malé děti rády a prostředí bylo přívětivé pro všechny setkávající se generace. Dětský koutek je využíván také dětmi, které dochází se svými rodiči do kadeřnictví, umístěného v objektu domova.

 

Neomezené návštěvy

Blízké osoby mohou navštěvovat naše klienty neomezeně, organizace pouze doporučuje na základě zkušeností dobu vhodnou  (nebo naopak nevhodnou) k návštěvám. 

 

 

 

Knihovna do ucha

Mnoho našich klientů trpí ztrátou zraku, čtení knih je pro ně již nemožné nebo příliš obtížné a vyčerpávající.  Ti, kteří byli dříve vášnivými čtenáři, se nemusí svého koníčku vzdát úplně, ale mohou využívat audioknihovnu. Knihovna do ucha obsahuje nahrávky známé i méně známé beletrie, poezie, humoristické literatury, populárně naučných pořadů. 3 přehrávače s nahrávkami jsou neustále v oběhu mezi klienty.

 

Internet a Skype

Připojení k internetu na počítači na jídelně na 1.patře nabízí klientům  spojení se světem. Spojení s příbuznými na velké vzdálenosti (např.v cizině) umožňujeme klientům prostřednictvím volání přes Skype.

 

 

Duchovní péče i pro veřejnost

Pravidelná duchovní péče římskokatolické církve v domově pro seniory je využívána i ze stran veřejnosti.

 

Prezentace života klientů a jejich aktivit na vývěskách

Fotografie, pozvánky a informace z aktivit našich klientů nalezne veřejnost na vývěskách, v místním tisku. Tyto informace pomáhají  veřejnosti získávat ucelený obraz o skutečném životě v domově.

 

Spolupráce se ZŠ, MŠ

Dlouhodobě se osvědčila vynikající  spolupráce s mateřskou školkou, která zajišťuje v domově kulturní představení v době významných svátků (vánoce, velikonoce, svátek matek). Ve spolupráci se ZŠ se podařilo uskutečnit projet Návraty do mládí (setkávání dětí ZŠ se seniory a vytvoření vzpomínkové brožury se zážitky a vzpomínkami na mládí seniorů).

 

Služby těm, kdo je skutečně potřebují

V rámci funkčního komunitní pánování  jsou žadatelé, kteří mohou zůstat doma s terénními a ambulantními službami, odkazování na tyto služby. Cílem je, aby žadatelé o službu mohli zůstat doma co nejdéle v jejich  přirozeném prostředí.

 

Signalizační systém pro dezorientované klienty

Dojde-li u některého z klientů ke zhoršení schopnosti orientace, vybavujeme klienta přenosným tlačítkem pro přivolání  pomoci a aktivujeme čip a bránu, které vyvolají na sesterně poplach signalizující opuštění prostoru domova. Systém slouží jak k rychlému přivolání pomoci ze strany klienta, tak k eliminaci nebezpečí plynoucího z dezorientace klienta ve venkovním prostoru. Klienta systém nijak neomezuje a je vysoce komfortní pro obě strany.

 

Signalizační systém pro klienty ohrožené pády

Klientům, kteří jsou mimořádně ohroženi pády, nabízíme možnost zapůjčení signalizačního tlačítka – klient v případě, že upadne, nebo se cítí špatně, má na ruce náramkové tlačítko a může přivolat pomoc kdykoli. Tlačítko dává těmto klientům velký pocit jistoty a bezpečí.

 

 

Komunikační obrázkový systém pro osoby s afázií  nebo vážnou poruchou řeči

U klientů, kteří nejsou schopni komunikovat dostatečně mluveným slovem, jsme vytvořili soubor nejčastějších výrazů, kdy klient je schopen na otázky personálu odpovídat ukazováním obrázků. Např. je schopen si pomocí obrázků sestavit nákupní seznam, naznačit  kde co bolí a vyjádřit jiná další přání a potřeby. Systém obrázků je flexibilní, využíváme program BoardMaker, takže je možné doplnit již vytištěnou sestavu obrázků o další výrazy.

 

 

Mezigenerační hřiště (fit park) a zahradní terapie

Vybudování veřejně přístupného hřiště vyplynulo z potřeby zajistit seniorům více zeleně, kam by byli schopni sami dojít, mohli si v klidu posedět a zároveň nebyli izolováni od okolní společnosti. Volný prostor se vzrostlými dřevinami před domovem pro  seniory nabízel prostor pro vybudování takového relaxačního prostoru. V roce 2014 se podařilo získat na výstavbu fit parku dar od nadace ČEZ. Kromě zámkové dlažby zde budou moci senioři protáhnout a posílit svaly horních končetin na speciálních cvičebních strojích pro dospělé, zahrát si šachy, budou se setkávat s dětmi, které zde budou mít své vlastní dětské prvky (skluzavka s domečkem, pružinová houpačka). Relaxační prostor bude navazovat na stávající pergolu a bude postupně doplňován  o prvky k zahradní terapii (bylinková zahrádka, květinové vyvýšené záhony aj.).

 

Bazální stimulace

K provádění bazální stimulace jsou oprávněny 2 pracovnice v soc.službách. Více informací o bazální stimulaci naleznete např.zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/